Zásady spracovania osobných údajov

 

Webová stránka predajumenia.sk je on-line aukčný portál s ponukou on-line dražieb a predaja výtvarných diel a starožitností. Portál ponúka technické nástroje a funkcie pre registráciu a dražbu diel a starožitností. Charakter jednotlivých služieb je preto závislý od používania návštevníkmi web stránky, preto prevádzkovateľ web stránky prijal také technické, organizačné a bezpečnostné opatrenia aby zabezpečil kontinuálnu a funkčnú prevádzku svojich služieb, integritu dát a chránil osobné údaje na web stránke predajumenia.sk.
Prevádzkovateľ portálu spracováva osobné údaje podľa Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ osobných údajov
A2COM Slovakia, spol. s r.o., Pekná cesta 11, 831 52 Bratislava, IČO: 36753297, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 45098/B.
(ďalej len „prevádzkovateľ“)

Účel a právny základ spracovania osobných údajov
Právny základ pre spracovanie osobných údajov je súhlas dotknutej osoby.
Účelom spracovania osobných údajov je poskytnutie on-line nástrojov na www.artisanart.sk pre on-line dražbu a kúpu výtvarných diel a starožitností.

Rozsah spracovávania osobných údajov
Osobné údaje sa spracovávajú v rozsahu poskytnutom dotknutými osobami prostredníctvom registračných a kontaktných formulárov, ktoré dotknuté osoby dobrovoľne poskytli na zabezpečenie účelu ich zhromažďovania minimálne v rozsahu: meno a priezvisko, tituly, telefón, e-mail a celá kontaktná adresa.
Ďalej prevádzkovateľ z webovej stránky www.predajumenia.sk môže zhromažďovať IP adresu a úkony vykonané na tomto portáli.

Doba uchovávania osobných údajov
Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutej osoby na dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, pre ktorý boli osobné údaje zhromaždené a to je 5 rokov od posledného prihlásenia registrovaného užívateľa, následne anonymizované a ďalej využívané na štatistické účely.


Práva dotknutej osoby
Ako dotknutá osoba, máte nasledovné práva:
– Právo požadovať od poskytovateľa resp. sprostredkovateľov prístup ku svojim osobným údajom,
– Právo na opravu osobných údajov,
– Právo na vymazanie osobných údajov,
– Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
– Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
– Právo na odvolanie súhlasu,
– Právo na podanie sťažností dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Pravidlá pre používanie cookies
Stránka www.predajumenia.sk používa cookies, ktoré pomáhajú zlepšovať služby portálu a ktoré sa riadia samostatnými pravidlami pre používanie cookies, ktoré sú neodeliteľnou súčasťou týchto zásad so spracovaním osobných údajov.

Zmena zásad
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto zásady a ich nové znenie umiestniť na túto webovú adresu a informovať o tom prostredníctvom oznámenia na stránke www.predajumenia.sk.

V Bratislave dňa 19.10.2022